நீதி மறுத்திடினும் எங்கள் நினைவை மறந்திடினும்
வாது உரைத்திடினும் எங்கள் வாழ்வைப் பழித்திடினும்
காதல் அழித்த பிழை ஒரு கூடல் எரித்த கதை
ஓதி வளர்ந்தனம் நாம் ஓய்வோமென நினைத்தாயோ ?

போதி மரத்தின் புயல் பல வேதம் மறுத்ததுவும்
கோதி விரித்த முடி கொடுங்கோலைக் குலைத்ததுவும்
காதி உடுத்தியவன் புது கனவு சமைத்ததவும்
ஓதி வளர்ந்தனம் நாம் ஓய்வோமென நினைத்தாயோ ?

பாதி கொடுத்தரனார் சரி நீதி நிறுத்தியதும்
கோதில் குணத்தரவான் அரி காதல் நிகழ்த்தியதும்
மோத வரும் படையை ஒரு பேடி அடக்கியதும்
ஓதி வளர்ந்தனம் நாம் ஓய்வோமென நினைத்தாயோ ?

யாதவன் முன்னழகும் அவன் ஊதிடும் பண்ணழகும்
நாதனின் பிரிவில் எழும் பல வேதனை எண்ணங்களும்
காதலில் கசிந்துருகி கவி பாடிடும் பெருமரபை
ஓதி வளர்ந்தனம் நாம் ஓய்வோமென நினைத்தாயோ ?

மாதர் மனத்துறையும் உயர் காதல்வழிப் புனிதம்
ஓதும் நதிக்கதையால் பாகீரதி ஆனதுவும்
மாதவ-சிவ ஸ்ருதியில் மகர ஜோதி மலர்ந்ததுவும்
ஓதி வளர்ந்தனம் நாம் ஓய்வோமென நினைத்தாயோ ?

ஆதி அருந்துறவி ஒரு வாதம் வகுத்ததுவும்
பாதிமலர்ப் பெரியோன் பல பேதம் நகைத்ததுவும்
வேதை அகற்றியதோர் மாவீரம் இயற்றியதும்
ஓதி வளர்ந்தனம் நாம் ஓய்வோமென நினைத்தாயோ ?

நீதியுறுத்தி ஜலால் ஸதி ரீதி மறுத்ததுவும்
வீதியுடுத்தியவன் ஒரு வேந்தை நகைத்ததுவும்
காதல் மிகுத்தொருவன் `மாதோ’வை  விளித்ததுவும்
ஓதி வளர்ந்தனம் நாம் ஓய்வோமென நினைத்தாயோ ?

ஆதி அசோகனுடை அறத்திகிரி திகழ்த்துவசம்
ஜாதி மறுத்து எழும் நவ ஸாஸன ஸத்-ஸ்பரிஸம்
மேதினியில் பெரிதாய் ஜன நாதமதன் முரசம்
ஓதி வளர்ந்தனம் நாம் ஓய்வோமென நினைத்தாயோ ?

வியாதி வறுத்திடினும் எம்மை பீதியுறுத்திடினும்
தீது மனங்கொண்ட பேதை சமூகம் பேசி நகைத்திடினும்
நீதி நலிந்து நிராதரவாய் நடு வீதியில் நின்றிடினும்
பேதம் மறுத்தெழுந்தோம் எனும் கீதம் மறைந்திடுமோ ?

-புவியன் நம்பி

377Slashrainbow

Society of Fellows

January 17, 2014

An old tradition calls on a snowy Monday evening
And a drop readies to leave its mother cloud
To return to the earth that sustains all
To stay and taste the roots of many a tree
To smell the newness of the old fields
Into the depths of night
Till the Tuesday breeze carries it gently away.

 

37_Society_of_Fellows

United States

January 17, 2014

As the starred banner flutters in
A much revered and a much reviled court,
A foreign heart fights to see through
Mists of an old game
That swirled into the civil war.
Memories of a son long estranged
Returning in fratricide
After a long wait.
A tradition breaking tradition
To disown who disown.
Power Deception Darkness with flashes of
Moral depth and imagination.
Here is home of the brave
Where “Now abideth faith, hope, charity, these three;
But the greatest of these is charity.”
Judge justly, my heart !
For, this, after all, is a Karna’s court.

Image

Image Credit : CNN

பயம் :
ஏதோவோர் விதிசெய்ததில் கலவாரைத்
தீதேயென முழங்கித்தனியே வைத்து
வேதம் இதுவேயெனவும் வழக்குரைத்து
பேதம்பல சொல்லி அன்பைப்பழிசெய்து
நீதிமறந்து  நிலைதவறிப் பொய்வழிக்
காதல்சொல்லிப் பதைபதைத்து நின்றப்
பேதையர் பயமகலப் பெருகியத் திரளிதுவோ.

வீரம் : 
வண்ணம்பல அணையும் அன்புக்கொடிதாங்கி
மண்ணிலோர் மானுடம் வாழ எங்கும்
பெண்ணியம் தங்க பால்பணம்பரம்பரை கருதா
நண்ணிக்காதல் செயுமோர் நல்வழிப் பெருக
திண்ணிய நன்னடை திமிர்ஞானச் செருக்கு
கண்ணிய நோக்கு பயமறியா நெறிகளென
எண்ணியப் புலவன்வழி ஆடிவருந்திரளோ ஆர்கலிதானோ .

சிருங்காரம்:
நிசிநடுவில் நினைவுற்று நெடுமூச்சு நெஞ்சில்
புசிபடப் பறந்தமனம்  அல்லல் தனிமையெனும்
பசியதனில் படர்ந்துவிழ நாடுநட்புறவுவீதி
வசைவருமோ எனக்காதல் வெறுத்துலவும்
திசையறியாய்  தெளியாயோ தாழ்கதவம் திறவாயோ
இசைமுரசம் பயின்றுனது இதயத்தை மீட்டவரும்
விசைநடையர் வீரர்திரள் வந்ததுகாண் இவ்வழியாய்.

பீபத்ஸம்:
தன்னினத்தைக் காதலித்த தவறிலாத் தனியோரை
முன்னம் யூதருடன் முழுதே சிறையெடுத்த
மன்னன் கொடுங்கோலன் வண்ணத்திரிகோணச்
சின்னம்பதித்தச் சிறுமையும் சிவப்புதிர சேறிஃதே
என்னச்செய் படுகொலைகள் பற்பலவும் கண்ட
பின்னுமந்நினைவில் இன்ப இளஞ்சிவப்பை
தன்னதாக்கியத் தகைமை வரும்வடிவு காணீரோ.

ரௌத்திரம்:  
அணங்கையவள் காதலித்தால் அன்புதானாகாதோ ?
இணங்குமனம் இரண்டென்னில் இருள்விதியோ இங்கிடுக்கண் ?
மணங்களெலாம் மனயிசைவு மறுத்திடில்பின் மணமாமோ?
குணங்கழிந்தக் குறுமதியர் கூறுமடக் கருத்தெல்லாம்
பிணங்காது பாரெங்கும் பிதற்றிவரும் பாவியர்கை
ரணங்களையே ரத்தினமாய் ரசித்தணியும் ரகமிதெனத்
திணங்கமழும் திருனர்திரள் தீக்கனலாய்த் துணிந்ததுகாண்.

காருண்யம் :
நிலையில்லா வாழ்வுதன்னில் பொய்யைப் புண்ணியம் செய்து
மலையாய கொடுங்கோலர் மேலையர் ஆளுமைகீழ்
கலையிகழ்ந்து  கருத்திழந்து தன்கவிமரபைத் தான்மறந்து
தலையாய நபியொருவன்  தந்தயிறைவாக்கின் பேரால்
வலைவலையாய் வாதம்பின்னிக் காதலையே குற்றம்கண்டு
கொலையும் கொடுமையும் கோதிலார்மாட்டிழைத்தீர்
நிலையறியீர் நியாயத்திரள் வருவது காணீரோ .

ஹாஸ்யம் :
சற்சுகளில் சாத்திரஞ்சொல்லி சரிசமானமென்னும்
பொற்சிலுவை பிரானின் பொருள் பொதிந்தவுரைமறுத்து
பற்பல பாவம் பண்ணி புண்ணியன் பேரைச்சொல்லித்
தற்பெருமை  தானேகூறும் தரிசுதர்க்கந் தானுதிர
கற்சுவர் கலகந்தன்னில் காவலர்மேல் காசெறிந்து
நற்சுவையோடு  நகைத்தவரை நண்ணி நின்ற
அற்புதநடனநீதி அறிவித்தோம் அகிலமெங்கும் .

ஆனந்தம்-அற்புதம் :
வானவில் ஆனிப்பீடு வந்ததுகாண் மானுடமே  தன்-
மானமுளோர் அழைக்கின்றார் மோனங்கலையாயோ
மேனியிலே நிறம்தடவி  சேனைபோல் அணிவகுத்து
கானம் கொணராயோ நானிலந்தான் களிகூர
தேனினிய நீர்நிலையாம் கானகத்தனிச்சுனை
மீனோடு ஓடிவந்து  தானேநதியானதுபோல்
ஞானநிலைக்குரியாய் நீநடந்துவாராயோ .

சாந்தம் :
அரிதுஅவாவுற்ற அரியர்க்(கு) அமைதி கேட்டு
உரிதுஉரிமையென உலகெலாம் தெரியக் கேட்டு
சரிதவறு இதுவென்று சமரச சத்(தி)யம்வாழ
விரிபுவியில் நீதிகாணும் நிலையென்றும் வளரக் கேட்டு
பரிவென்றும் மாறாநல்மதியர் உறவு கேட்டு
மரிவுவரில் மானுடம் கலையாது பிரியக் கேட்டு
பெரியவிதி உதவட்டும் எனக்கேட்டு நடைபயின்றோம்.

வாத்ஸல்யம் :
வேறினம் காதலியேன் வெறுப்போயெனக்
கூறிக்கைப்பிசைந்து கண்ணீரில்நின்றமக !
மாறிடுமோ அன்பு மாயங்களோ மமதை
ஆறெனப்பெருகவள்ளி அள்ளியணைத்ததுவும் பழச்
சாறுண்பயோ இனியச்சுளையுண்பயோ இல்லைப் பாலுண்பயோயெனத்
தூறல்மழைமாலைத் தூக்கிப்புகட்டியதும் நானல்லவோ நீ
பேறென வந்திங்கு பரவசம் தந்தவகைப் பேசிட நடந்தேன்யான்.

பக்தி :  
தனியே வைத்தாய் என்னை விதிமுதலே
இனிமை மாறாத இன்பம்சேர் விதையில் வாழைக்
கனிபோலும் காசினியில் களிபரவக் கட்டளையோ
பனிமலையும் பாலையும் பெருங்கடலும் பொந்துகளும்
குனிவறியா மரமும் கூடிய உயிரிசையும்
நனிநிறமும் நறுமணமும் கலவிக்களிவழியும்
மனித அறிவொளியும் இன்பமென அருளிவருமிறையே.

புவியன் நம்பி

TIFR – A Farewell

June 4, 2010

Distributaries of a distant stream
the veins of a small delta dance
in the silence of eternal waves.

“நோக்குந் திசையெலாம்”,
monsoon breeze, useless guns,
‘दोस्ती’ of dualities.

Uncryptic unuttered words, arguments,
moments of responsible hesitation,
fresh smell of gentle dawn.

A beautiful flower, an anxious pollen.
Wings that are never to be withdrawn,
but to be lost and liberated
in the winds like infancy.

So much for Biology ;)

February 14, 2006

Via Pharyngula, we are informed that there exists The Calvin and Hobbes searchable database.
:)

cavinEvo26.gif

Celebrating Evolution

February 12, 2006

On this day, 197 years ago, the Isaac Newton of Biology was born – and his name was.. Charles Darwin – that young explorer of the ship HMS Beagle, the author of “The Origin of Species”.

Charles Darwin (by G Richmond)

Darwin’s theory of Evolution stands at the core of all life. In the words of Dobzhansky “Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution”

So, on this day I wish Happy Darwin day !
To all the beings that live on earth – from the tiny little viruses to the gigatic whales ,
To the birds and the fishes, to the plants that flower and those that don’t,
To the algae and the fungi, to all our bacterial brothers,
To the worms and the leeches, to the dogs and the cats,
To the rats and other rodents, the snakes and the lizards,
To the ants and the spiders, the snails and the turtles
To the crabs and the sponges….
And last but not the least-
To my fellow humans who among the innumerable species that populate the earth
Figured out for the first time the unity that underies all life –
One universal language of nucleic acids,
One tree of life ,
One common lineage of ancestry,
One phenomenon that causes life-
Evolution !

As Darwin said at the end of his book

” There is grandeur in this view of life,
with its several powers,
having been originally breathed into a few forms or into one;
and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity,
from so simple a beginning
endless forms most beautiful and most wonderful
have been, and are being, evolved.”

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.